BPOC4/BPOC6/BPOC8/BPOC10/ BPOC12-M5/01/02/03/04 airtac đầu nối khí nén

BPOC4/BPOC6/BPOC8/BPOC10/ BPOC12-M5/01/02/03/04 airtac đầu nối khí nén

Các mã sản phẩm:

BOPC4M5 BOPC6M5 BOPC8M5 BOPC10M5 BOPC12M5
BOPC401 BOPC601 BOPC801 BOPC1001 BOPC1201
BOPC402 BOPC602 BOPC802 BOPC1002 BOPC1202
BOPC403 BOPC603 BOPC803 BOPC1003 BOPC1203
BOPC404 BOPC604 BOPC804 BOPC1004 BOPC1204

Thông số sản phẩm:

Danh mục: Từ khóa: