Dây bơm keo 5cc,10cc, 30cc, 50cc, dây dẫn khí nối ống keo

Dây khí tra keo 10cc, 30cc, 50cc, dây bơm keo

Cung cấp các loại dây bơm keo:

– Dây bơm keo 5cc tiêu chuẩn JP, US

– Dây bơm keo 10cc tiêu chuẩn JP, US

– Dây bơm keo 30cc tiêu chuẩn JP, US

– Dây bơm keo 50cc tiêu chuẩn JP, US