PSL4/PSL6/PSL8/PSL10/PSL12 M5/01/02/03/04 airtac đầu nối khí nén

PSL4/PSL6/PSL8/PSL10/PSL12 M5/01/02/03/04 airtac đầu nối khí nén

Các mã sản phẩm:

PSL401A PSL601A PSL801A PSL1001A PSL1201A
PSL402A PSL602A PSL802A PSL1002A PSL1202A
PSL403A PSL603A PSL803A PSL1003A PSL1203A
PSL404A PSL604A PSL804A PSL1004A PSL1204A
PSL405A PSL605A PSL805A PSL1005A PSL1205A

Thông số sản phẩm:

Danh mục: Từ khóa: