1007067 Vermes Seal Ring Piezo Valve Seal Ring vòng chặn keo

1007067 Vermes Seal Ring Piezo Valve Seal Ring vòng chặn keo

Công dụng: làm bít kín piton di chuyển, không đê keo tràn ra ngoài