WS16-2,3,4,5,7,9,10 jack cắm điện

WS16-2,WS16-3,WS16-4,WS16-5,WS16-6,WS16-7,WS16-8,WS16-9,WS16-10 jack cắm điện được sử dụng nhiều để đấu nối trong các thiết bị điện: