Kim bơm keo lục giác M5x0.8 needle nozzle

Kim bơm keo lục giác M5x0.8 needle nozzle với các kích thước đầu kim từ:

10G 11G 12G 13G 14G 15G 16G 17G 18G
19G 20G 21G 22G 23G 24G 25G 26G 27G