Oring 3cc, 5cc, 10cc, 30cc, 50cc, 100cc, 200cc vòng đệm, gioăng cao su cho xi lanh bơm keo

Oring 3cc, 5cc, 10cc, 30cc, 50cc, 100cc, 200cc vòng đệm, gioăng cao su cho xi lanh bơm keo được sử dụng để bịt kín vị trí nắp ống keo và ống keo, để tránh keo bị tràn ra ngoài.