xilanh RS2H50/63/80-30BM-D-40DL-BL-DM-TL-TM SMC

RS2H50/63/80-30BM-D-40DL-BL-DM-TL-TM xilanh hãm là 1 trong những dòng xi lanh phổ biến dùng trong các cơ cấu hãm,