PISCO VU/VUM/VY-H/L/E-04/04/05/07 series van tạo chân không

VU|VUM|VY series van tạo chân không PISCO thường được sử dụng trong việc tạo chân không, ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa như hút hàng, gắp hàng…