Bộ tạo chân không SCV-05/10/15/20/25/30HS-CK SNS

Bộ tạo chân không SCV-05, SCV-10, SCV-15, SCV-20, SCV-25, SCV-30 CK SNS

với chức năng tạo chân không với nhiều kích thước khác nhau, với các mã sản phẩm có lọc: SCV-05CK, SCV-10CK, SCV-15CK, SCV-20CK, SCV-25CK, SCV-30CK.

Kích thước lắp ráp bộ tạo chân không SNS: