PISCO VH|VS-E/L/H-05/07/10/12/15/20 series van tạo chân không

VH|VS series van tạo chân không PISCO thường được sử dụng trong việc tạo chân không, ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa như hút hàng, gắp hàng…